STATUT
LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „BESKID NISKI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, zwana dalej LOT „Beskid Niski”, działa jako stowarzyszenie na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 3 luty 2017 r. poz. 210), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jednolity Dz. U. z 27 styczeń 2016 poz. 156), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i innych ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. LOT „Beskid Niski” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji Beskidu Niskiego.
  2. Siedzibą władz LOT „Beskid Niski” jest Krosno.
  3. LOT „Beskid Niski” jest osobą prawną.
  4. LOT „Beskid Niski” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
  5. Czas trwania LOT „Beskid Niski” jest nieograniczony.

§ 3.

 1. LOT „Beskid Niski” może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów statutowych.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją. Decyzje o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu podejmuje Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
 4. Wynagrodzenie wszystkich osób zatrudnionych w stowarzyszeniu są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4.

LOT „​Beskid Niski” może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI

§ 6.

 1. Zadania statutowe LOT “Beskid Niski” realizuje w szczególności poprzez:
  1. organizację i udział w targach, imprezach sportowych, turystycznych, kulturalnych, promocyjnych,  spotkaniach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych,
  2. udział w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  3. udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Beskidu Niskiego,
  4. zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych, zarówno z podmiotami z kraju jak i zagranicy
  5. wydawanie katalogów, informatorów i innych materiałów promujących Beskid Niski,
  6. zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych Beskidu Niskiego,
  7. prowadzenie badań, analiz i monitoringu o Beskidzie Niskim
  8. organizowanie i finansowanie:
   1. imprez kulturalnych takich jak: jarmarki, festiwale, wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
   2. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie, druk i rozpowszechnianie broszur, folderów, plakatów, materiałów audiowizualnych i innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, a także tworzenie stron internetowych
  9. podejmowanie działań mających wpływ na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Beskid Niski
  10. popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego oraz ochroną dóbr kultury
  11. rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających turystyce w kontekście rozwoju kultury oraz poszanowania i ochrony środowisk
  12.  propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa Przyrodniczego
  13. aktywizacja osób starszych oraz podejmowanie działań na rzecz organizacji czasu wolnego osób 50+
  14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami  i jednostkami a LOT “Beskid Niski”.
 2. LOT “Beskid Niski”, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:
  1. organami administracji państwowej,
  2. jednostkami samorządu terytorialnego,
  3. organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie,
  4. Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
  5. polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,
  6. innymi podmiotami.

§ 7.

LOT “Beskid Niski” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej LOT “Beskid Niski” służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 7.

LOT “Beskid Niski” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej LOT “Beskid Niski” służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

CZŁONKOWIE LOT “BESKID NISKI”

§ 8.

Członkowie LOT “Beskid Niski” dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 9.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz przedsiębiorcy, których podstawowym przedmiotem działalności jest działalność związana bezpośrednio  z turystyką.
 2.  Członkowie, będący osobami prawnymi działają poprzez swojego przedstawiciela, który w ich imieniu realizuje wszelkie prawa i wykonuje obowiązki wynikające z przynależności do LOT “Beskid Niski”.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do LOT Beskid Niski.
 4. Założyciele LOT “Beskid Niski”, którzy podpisali Statut stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT “Beskid Niski”. Przystępujący do LOT “Beskid Niski” po zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez LOT “Beskid Niski” uchwałą Zarządu.

§ 10.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów LOT “Beskid Niski”,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów LOT „Beskid Niski”, gdy udział taki jest przewidziany przez Statut,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LOT “Beskid Niski”,
 4. uczestniczenia w organizowanych przez LOT “Beskid Niski” imprezach promocyjnych wymienionych   w § 5 pkt 1 ust. 1 Statutu na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 11.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. brać czynny udział w działaniach LOT „Beskid Niski” oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał LOT “Beskid Niski”,
 2. wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w LOT “Beskid Niski”,
 3. prezentować cele i program LOT “Beskid Niski” na zewnątrz,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12.

O wygaśnięciu członkostwa lub wykluczeniu członka zwyczajnego decyduje uchwałą Zarząd.

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji na piśmie z podaniem daty,
  2. utraty osobowości prawnej,
  3. śmierci członka.
 2. Wykluczenie członka następuje w następujących przypadkach:
  1. działania członka na szkodę LOT “Beskid Niski”,
  2. niestosowania się do wymogów Statutu LOT “Beskid Niski”, 
  3. nie wypełniania obowiązków wobec LOT “Beskid Niski”,
  4. zalegania z płaceniem składek przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie uregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia.
 3. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wniesione w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13.

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne lub fizyczne będące przedsiębiorcami, których podstawową działalnością nie jest działalność bezpośrednio związana z turystyką, lecz popierające zadania statutowe i wyrażające wolę współpracy z LOT “Beskid Niski” oraz deklarujące płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków. Deklaracja, o której mowa wyżej winna mieć formę pisemną.
 2. Członkami wspierającymi mogą być w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki oraz firmy handlowe i usługowe.

§ 14.

 1. LOT “Beskid Niski” będzie zapraszał członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach targowo -promocyjnych.
 2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach LOT “Beskid Niski” swoje oferty na preferencyjnych zasadach.
 3. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 9. pkt. 3 i 4 Statutu.

§ 15.

Do utraty członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 Statutu.

WŁADZE LOT “BESKID NISKI”

§ 16.

 1. Władzami LOT “Beskid Niski” są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały wszystkich organów LOT “Beskid Niski” zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie, z uwzględnieniem § 3 pkt 2 i 3
 4. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów delegacji. Zasady zwrotu kosztów delegacji określa Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 18.

W przypadku wygaśnięcia członkostwa, wykluczenia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, w ciągu 30 dni Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LOT “Beskid Niski”.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni. Osoby prawne będące członkami Walnego Zebrania Członków biorą udział w Walnym Zebraniu Członków przez ustanowionego w tym celu przedstawiciela.
 3. Każdy członek Walnego Zebrania Członków ma jeden głos.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków, co najmniej raz w roku kalendarzowym w terminie do 30 czerwca, a Walne Zebranie Członków – Wyborcze co trzy lata.
 3. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, przedkładając proponowany porządek obrad. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd  z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być podane na piśmie wraz z wymienieniem celu jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 

§ 21.

Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członków. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,
 2. wybieranie przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 3. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. uchwalanie planu finansowego LOT “Beskid Niski” na następny rok kalendarzowy,
 8. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych Komisji LOT “Beskid Niski”,
 9. uchwalanie rocznego programu działania LOT “Beskid Niski”,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z organizacji, o których mowa w § 2 ust.4,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT “Beskid Niski” i przeznaczeniu jej majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia Biura LOT “Beskid Niski”.

§ 23.

 1. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
 2. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
 3. Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu w ciągu kolejnych 30 dni.

§ 24.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

 1. w pierwszym terminie co najmniej 1 uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu. Drugi termin ustala się 30 minut po pierwszym.

ZARZĄD

§ 25.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności LOT “Beskid Niski”, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom należy do Zarządu.
 2. Zarząd liczy od 3 do 5 osób, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków. W jego skład wchodzą każdorazowo:
  1. prezes,
  2. skarbnik
  3. sekretarz
  4. opcjonalnie do 1 lub 2 wiceprezesów
 3. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu któregokolwiek z członków zarządu, zarząd może dokooptować brakującego członka zarządu, nie więcej jednak niż ½ składu zarządu.

§ 26.

 1. Do zadań Zarządu należy:
  1. zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. prowadzenie gospodarki finansowej LOT “Beskid Niski”,
  4. bieżąca realizacja zadań określonych w § 4 i § 5 Statutu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia i wykluczenia członka,
  7. delegowanie przedstawicieli LOT “Beskid Niski” do innych organizacji.
 2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom właściwych warunków działania.
 3. Oświadczenie woli w imieniu LOT “Beskid Niski” składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 27.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem LOT „Beskid Niski” powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osobowym.  Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji. 
 3. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej, Komisja może dokooptować brakującego członka, nie więcej jednak niż ½ składu Komisji.

§ 29.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków LOT „Beskid Niski”,
  2. kontrola zgodności działań organów LOT “Beskid Niski” ze Statutem LOT „Beskid Niski” i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  3. kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
 2. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty.
 3. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

KOMISJE STAŁE I DORAŹNE

§ 30.

Walne Zebranie Członków może powołać komisje stałe i doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA LOT „BESKID NISKI”

§ 31.

Majątek LOT „Beskid Niski” stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 32.

 1. Majątek LOT „Beskid Niski” pochodzi z następujących źródeł:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z majątku LOT „Beskid Niski”,
  4. środki pomocowe,
  5. wpływy z ofiarności publicznej,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. inne wpływy.
 2. LOT „Beskid Niski” prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Gospodarka finansowa LOT „Beskid Niski” prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 33.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem LOT „Beskid Niski” w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku LOT „Beskid Niski” na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu LOT „Beskid Niski”,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie LOT „Beskid Niski”, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA LOT „BESKID NISKI”

§ 34.

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie LOT „Beskid Niski” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością   2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 23.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LOT “Beskid Niski” Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku LOT „Beskid Niski”.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji LOT „Beskid Niski”, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 3 luty 2017 r. poz. 210)

Statut

LOT Beskid Niski